Loggbok

Vi ser fram emot en sommar med det nyrenoverade badhuset

Det här har hänt:

Fram till 1907 rådde badförbud i Ösbysjön, som var Djursholms vattentäkt.

Stadsplanebestämmelser från 9 juli 1937 anger att: ”området skall bibehållas som vattenområde”, men att badhus och brygga får byggas.

Nuvarande badhus byggdes 1954 grundat på Stadsplanebestämmelserna från 1937.

I gällande detaljplan från 1978 står: ”området får användas endast för friluftsbad och därmed samhörigt ändamål”

På 50-, 60- och 70-talen var Ösbybadet mycket populärt med tusen besökare per solig sommardag. Idag, efter att badet har vanvårdats så är motsvarande besöksantal 400.

2004 skedde en tragisk olycka i badhuset. Då upphörde kommunen att vårda huset.

1 maj 2016 träffas ett tvåårigt avtal mellan en näringsidkande konstnär och kommunen avseende nyttjande av badhuset som konstateljé. Nyttjandet är hyresfritt. Vid eventuell förlängning skall en hyra på 5.000kr/år erläggas. Avtalet får inte överlåtas på annan hyresgäst. Avtalet tecknas av Kultur och Fritidsförvaltningen. Kultur och Fritidsnämnden informeras under luddiga former. Man talar om ”Den gröna stugan i Ösby”. Flera nämndledamöter uppger att de inte förstod vilket hus det rörde sig om. De som var inblandade från Fritidsförvaltningen arbetar inte kvar i kommunen, så det finns i detta sammanhang inget att anmärka på nuvarande tjänstemän. Bara att göra om och göra rätt!

2017 lade Miljöpartiet i Danderyd en interpellation där de vill ha klarhet i hur beslutet om uthyrningen av Badhuset gått till, vilken hyra som betalas, vem som betalar den då pågående renoveringen etc.

28 december 2018 skickar Lars Avellán, numera ordförande i Ösbybadets Vänner, in en begäran till Kultur- och Fritidsnämnden om att få bastun satt i bruk.

I början av mars 2019 påbörjades en ombyggnad och renovering av badhuset till ateljéer. Ombyggnaden kostade 757.000 kr och beslutades av fritidsförvaltningens tjänstemän.

Den 12 mars 2019 bildades Facebooksgruppen Ösbybadets Vänner av Jan Boberg. Intresset för badet var stort. Redan efter 3 veckor hade gruppen 210 medlemmar. I maj 2020 var medlemsantalet 466.

Den 14 mars 2019 har Mitt i Danderyd en insändare om Ösbybadet skriven av Jan Boberg.

Runt mitten av mars 2019 började Danderyds Konsthall ett hårt angrepp mot badvännerna.

Den 28 mars 2019 har Jan Boberg ett möte med kommunens fritidschef för att reda ut problemen.

Den 28 mars 2019 bildas gruppen Danderyds Vintersimmare med Lars Avellán som ordförande. Målet är att ställa upp i Stockholm Winter Swim Open 2020. Hanna Bocander är beredd att ställa upp om även Bengt Sylvan och Joachim Gahm gör det. Behovet av en sjönära bastu i kommunen poängterades vid mötet.

Den 1 april 2019 kom de första tankarna på att bilda en registrerad ideell förening ”Ösbybadets Vänner”

Den 4 april konstaterar vi att kommunen på flera platser just bytt ut benämningen ”Ösby Badhus” till ”Ösbystugan”. Ändringarna har uppenbart kommit till som en reaktion efter Jans möte med kommunen den 28 mars.

Den 8 april skickar Jan Boberg en begäran till Kommun och Fritidsförvaltningen om att badhuset skall återställas till avsedd funktion. Jan påpekar att nuvarande användning strider mot detaljplanen och att bygglov för ombyggnaden av lokalen saknas.

Den 9 april har Danderyddirekt en artikel om badhuset som nyttjas för annat ändamål.

13 april 2019 skickar Lars Avellán in en ny ansökan till Kultur o Fritidsnämnden. Då det nu har uppenbarat sig att intresset för badhuset är mycket större än tidigare varit känt, så föreslår Lars att såväl bastun, som badhuset åter sätts i bruk. Lars förtydligar också att detaljplanen föreskriver att området endast får användas för friluftsbad och därmed samhörigt ändamål.

Den 7 maj 2019. Lars Avellán, Jan Boberg och Clarence Reuterswärd drar ärendet om Badhuset på Kultur och Fritidsnämndens nämndmöte.

16 maj 2019. Ny insändare i Mitt i Danderyd. Nu från Gunilla Friis.

16 maj och 2 juni skriver Clarence Reuterswärd till Fritidsförvaltningen för att få klarhet i vad som skett. Det är många öppna frågor. Vem har beslutat om vad? Vem har betalat vad? etc.

23 maj 2019 hålls ett konstituerande möte för den nybildade föreningen Ösbybadets Vänner. Ordförande är Lars Avellan, Sekreterare Jan Boberg, Kassör Gunilla Friis, Övriga styrelsemedlemmar Margit Svenson och Clarence Reuterswärd.

Den 30 maj skickar Ösbybadets Vänner en mötesinbjudan till kommunen

31 maj 2019 bekräftar Byggnadsnämndens ordförande att han och statsarkitekten har tolkat detaljplanen på samma sätt som vi, det vill säga att området bara får användas till friluftsbad.

Den 20 juni 2019 har Lars Avellán ett möte med Fritidsnämndens och Fritidsförvaltningens ordföranden. De bekräftar att de har samma intensioner med Ösbybadet som Ösbybadets Vänner. Här skall sport, fritid och föreningsliv sammanstråla. De berättar att konstföreningen är uppsagd, men med rimlig uppsägningstid. De får inte längre bedriva verksamhet i lokalerna och skall lämna lokalerna i september. De anger dock att det kan ta flera månader innan allt är ordnat.

22 juni 2019 öppnas föreningens hemsida www.osbybadetsvanner.se

Den 13 augusti är den ideella föreningen Ösbybadets Vänner klar med registreringar, bankkonto, swish med mera och är redo att ta emot nya medlemmar.

I ett tjänsteutlåtande daterat 5 september får kommunen bygglov i efterhand för en mindre del av de ombyggnationer som gjorts av badhuset. Samtidigt ger kommunen sig själva ett böter på 12.555kr för att man inte begärt bygglov.

26 september har Mitti Danderyd en artikel om Ösbybadets Vänner

29 september värvade vi medlemmar vid ett arrangemang vid Altorpskogen

10 oktober genomförde Ösbybadets Vänner, de närmaste grannarna till sjön och flera från kommunen en vandring runt sjön och noterade ett antal angelägna åtgärder.

Den 25 oktober skickar Ösbybadets Vänner en skrivelse till Kommunstyrelsens ordförande, Fritidsnämndens ordförande och Fritidsförvaltningens ordförande och begär att ärendet skall skyndas på.

Den 11 november och några dagar framöver genomförde kommunen vassklippning vid Ösbysjön.

1 december värvade vi medlemmar vid Julmarknaden på Djursholms Torg.

Den 5 december höll Lars Avellán ett föredrag för Djursholms Forntid & Framtid om Ösbysjöns historia och sjöns ekologiska tillstånd

I december rekonstruerar vi med hjälp av bröderna Wehlén hur badhuset såg ut före ombyggnationerna till ateljéer.

Den 11 december uppvaktar Lars Avellán, Jan Boberg och Clarence Reutersvärd Hanna Bocander för att skynda på ärendet.

Den 22 december skickar vi mejl till flera tjänstemän och politiker i kommunen med ett förslag till handlingsplan inför ett nämndmöte. Vi bifogar ett arkitektritat förslag till hur badhusets funktion kan återställas till låg kostnad. Vi erbjuder att hjälpa till med återställandet av badhuset med både arbetskraft och pengar.

Den 8 januari 2020 blir Jan Boberg omnämnd med en artikel i Danderyd Direkt för hans fina bilder från Ösbysjön.

13 januari skyndat på kommunen med ett hövligt mejl

Den 17 januari skickar Ösbybadets Vänner en formell anmälan om svartbygge som strider mot detaljplanen avseende ombyggnationen av badhuset. Syftet med skrivningen var att påskynda kommunens hantering av badhuset.

Den 18 januari ställer Danderyds Vintersimmare upp i Stockholm Winter Swim Open och tar hem ett guld.

Den 1 februari öppnar Jan Boberg en fotoutställning i Djursholms Bibliotek med många bilder från Ösbysjön.

Den 16 februari ställde Danderyds Vintersimmare upp i Skandinaviska Mästerskapen i Skellefteå och tog hem två guld.

25 mars och några dagar framåt renoverade kommunen det farligt slitna soldäcket på dambadsidan.

27 april Skyndat på kommunen med ett hövligt mejl

4 maj får vi reda på att kommunen återigen inte har haft tid att fundera över badhuset. I stället blir det bajamajor och tillfälliga ombytesbås.

Den 20 maj. Kommunens handläggare för vår anmälan om svartbygge förnekar i skriven beslutstext att badhuset använts av konstnärerna. (Googla i 20 sekunder, så får du många träffar på deras disponering av badhuset. Därtill har vi kopia på avtalet).

3 års förnämligt konstnärligt arbete stryks från kommunens historiebeskrivning!

23 maj. Föreningens hemsida slår besöksrekord med 233 besökare på en dag

16-21 juni. Informerat kommunen samt fört dialog om förekomsten av badklåda på grund av parasiter i Ösbysjön

11 augusti. Utskick till 1 deltagare per politiskt parti i Byggnadsnämnden inför nämndmötet 25 augusti då vår anmälan om svartbygge från 17 januari står på dagordningen

28 augusti. Förtydligande mot planavdelningen om vad som inte hanterats vid nämndmötet 25 augusti

9 september. Yttrande till 1 deltagare per politiskt parti i Byggnadsnämnden avseende ett tjänsteutlåtande där de inte tar upp den centrala frågan i vår anmälan om svartbygge. Får reda på att frågan skall tas upp vid Byggnadsnämndens möte 15 september

6 oktober. Förfrågan till Byggnadsnämnd och plankontor om vad som hände vid nämndmötet 15 september. Får reda på att frågan är under fortsatt hantering.

20 oktober – 5 november. Bidrar med information till Tekniska kontoret och VA-avdelning om Ösbysjöns till- frånflöde och vattennivåer.

Utöver ovanstående, så har vi:

  • Kartlagt Ösbysjöns historia
  • Kartlagt Ösbysjöns ekologiska tillstånd så långt det går utan att genomföra nya mätningar
  • Försökt påverka kommunens handläggare för vattenfrågor med vår syn på hur sjön kan restaureras med misslyckade försök att få till möten samt faktainlagor 12 november 2019, 29 november 2019, 16 mars 2020, 27 april 2020, 21 augusti och 5 oktober
  • Följt upp vattenståndsförändringarna i Ösbysjön
  • Följt upp siktdjupsförändringarna i Ösbysjön
  • Spårat till- och frånflöden i sjön.

%d bloggare gillar detta: