Loggbok

Vi ser fram emot en sommar med det nyrenoverade badhuset

Det här har hänt:

Fram till 1907 rådde badförbud i Ösbysjön, som var Djursholms vattentäkt.

Stadsplanebestämmelser från 9 juli 1937 anger att: ”området skall bibehållas som vattenområde”, men att badhus och brygga får byggas.

Nuvarande badhus byggdes 1954 grundat på Stadsplanebestämmelserna från 1937.

I gällande detaljplan från 1978 står: ”området får användas endast för friluftsbad och därmed samhörigt ändamål”

På 50-, 60- och 70-talen var Ösbybadet mycket populärt med tusen besökare per solig sommardag. Idag, efter att badet har vanvårdats så är motsvarande besöksantal 400.

2004 skedde en tragisk olycka i badhuset. Då upphörde kommunen att vårda huset.

1 maj 2016 träffas ett tvåårigt avtal mellan en näringsidkande konstnär och kommunen avseende nyttjande av badhuset som konstateljé. Nyttjandet är hyresfritt. Vid eventuell förlängning skall en hyra på 5.000kr/år erläggas. Avtalet får inte överlåtas på annan hyresgäst. Avtalet tecknas av Kultur och Fritidsförvaltningen. Kultur och Fritidsnämnden informeras under luddiga former. Man talar om ”Den gröna stugan i Ösby”. Flera nämndledamöter uppger att de inte förstod vilket hus det rörde sig om. De som var inblandade från Fritidsförvaltningen arbetar inte kvar i kommunen, så det finns i detta sammanhang inget att anmärka på nuvarande tjänstemän. Bara att göra om och göra rätt!

2017 lade Miljöpartiet i Danderyd en interpellation där de vill ha klarhet i hur beslutet om uthyrningen av Badhuset gått till, vilken hyra som betalas, vem som betalar den då pågående renoveringen etc.

28 december 2018 skickar Lars Avellán, numera ordförande i Ösbybadets Vänner, in en begäran till Kultur- och Fritidsnämnden om att få bastun satt i bruk.

I början av mars 2019 påbörjades en ombyggnad och renovering av badhuset till ateljéer. Ombyggnaden kostade 757.000 kr och beslutades av fritidsförvaltningens tjänstemän.

Den 12 mars 2019 bildades Facebooksgruppen Ösbybadets Vänner av Jan Boberg. Intresset för badet var stort. Redan efter 3 veckor hade gruppen 210 medlemmar. I maj 2020 var medlemsantalet 466.

Den 14 mars 2019 har Mitt i Danderyd en insändare om Ösbybadet skriven av Jan Boberg.

Runt mitten av mars 2019 började Danderyds Konsthall ett hårt angrepp mot badvännerna.

Den 28 mars 2019 har Jan Boberg ett möte med kommunens fritidschef för att reda ut problemen.

Den 28 mars 2019 bildas gruppen Danderyds Vintersimmare med Lars Avellán som ordförande. Målet är att ställa upp i Stockholm Winter Swim Open 2020. Hanna Bocander är beredd att ställa upp om även Bengt Sylvan och Joachim Gahm gör det. Behovet av en sjönära bastu i kommunen poängterades vid mötet.

Den 1 april 2019 kom de första tankarna på att bilda en registrerad ideell förening ”Ösbybadets Vänner”

Den 4 april konstaterar vi att kommunen på flera platser just bytt ut benämningen ”Ösby Badhus” till ”Ösbystugan”. Ändringarna har uppenbart kommit till som en reaktion efter Jans möte med kommunen den 28 mars.

Den 8 april skickar Jan Boberg en begäran till Kommun och Fritidsförvaltningen om att badhuset skall återställas till avsedd funktion. Jan påpekar att nuvarande användning strider mot detaljplanen och att bygglov för ombyggnaden av lokalen saknas.

Den 9 april har Danderyddirekt en artikel om badhuset som nyttjas för annat ändamål.

13 april 2019 skickar Lars Avellán in en ny ansökan till Kultur o Fritidsnämnden. Då det nu har uppenbarat sig att intresset för badhuset är mycket större än tidigare varit känt, så föreslår Lars att såväl bastun, som badhuset åter sätts i bruk. Lars förtydligar också att detaljplanen föreskriver att området endast får användas för friluftsbad och därmed samhörigt ändamål.

Den 7 maj 2019. Lars Avellán, Jan Boberg och Clarence Reuterswärd drar ärendet om Badhuset på Kultur och Fritidsnämndens nämndmöte.

16 maj 2019. Ny insändare i Mitt i Danderyd. Nu från Gunilla Friis.

16 maj och 2 juni skriver Clarence Reuterswärd till Fritidsförvaltningen för att få klarhet i vad som skett. Det är många öppna frågor. Vem har beslutat om vad? Vem har betalat vad? etc.

23 maj 2019 hålls ett konstituerande möte för den nybildade föreningen Ösbybadets Vänner. Ordförande är Lars Avellan, Sekreterare Jan Boberg, Kassör Gunilla Friis, Övriga styrelsemedlemmar Margit Svenson och Clarence Reuterswärd.

Den 30 maj skickar Ösbybadets Vänner en mötesinbjudan till kommunen

31 maj 2019 bekräftar Byggnadsnämndens ordförande att han och statsarkitekten har tolkat detaljplanen på samma sätt som vi, det vill säga att området bara får användas till friluftsbad.

Den 20 juni 2019 har Lars Avellán ett möte med Fritidsnämndens och Fritidsförvaltningens ordföranden. De bekräftar att de har samma intensioner med Ösbybadet som Ösbybadets Vänner. Här skall sport, fritid och föreningsliv sammanstråla. De berättar att konstföreningen är uppsagd, men med rimlig uppsägningstid. De får inte längre bedriva verksamhet i lokalerna och skall lämna lokalerna i september. De anger dock att det kan ta flera månader innan allt är ordnat.

22 juni 2019 öppnas föreningens hemsida www.osbybadetsvanner.se

Den 13 augusti är den ideella föreningen Ösbybadets Vänner klar med registreringar, bankkonto, swish med mera och är redo att ta emot nya medlemmar.

I ett tjänsteutlåtande daterat 5 september får kommunen bygglov i efterhand för en mindre del av de ombyggnationer som gjorts av badhuset. Samtidigt ger kommunen sig själva ett böter på 12.555kr för att man inte begärt bygglov.

26 september har Mitti Danderyd en artikel om Ösbybadets Vänner

29 september värvade vi medlemmar vid ett arrangemang vid Altorpskogen

10 oktober genomförde Ösbybadets Vänner, de närmaste grannarna till sjön och flera från kommunen en vandring runt sjön och noterade ett antal angelägna åtgärder.

Den 25 oktober skickar Ösbybadets Vänner en skrivelse till Kommunstyrelsens ordförande, Fritidsnämndens ordförande och Fritidsförvaltningens ordförande och begär att ärendet skall skyndas på.

Den 11 november och några dagar framöver genomförde kommunen vassklippning vid Ösbysjön.

1 december värvade vi medlemmar vid Julmarknaden på Djursholms Torg.

Den 5 december höll Lars Avellán ett föredrag för Djursholms Forntid & Framtid om Ösbysjöns historia och sjöns ekologiska tillstånd

I december rekonstruerar vi med hjälp av bröderna Wehlén hur badhuset såg ut före ombyggnationerna till ateljéer.

Den 11 december uppvaktar Lars Avellán, Jan Boberg och Clarence Reutersvärd Hanna Bocander för att skynda på ärendet.

Den 22 december skickar vi mejl till flera tjänstemän och politiker i kommunen med ett förslag till handlingsplan inför ett nämndmöte. Vi bifogar ett arkitektritat förslag till hur badhusets funktion kan återställas till låg kostnad. Vi erbjuder att hjälpa till med återställandet av badhuset med både arbetskraft och pengar.

Den 8 januari 2020 blir Jan Boberg omnämnd med en artikel i Danderyd Direkt för hans fina bilder från Ösbysjön.

13 januari skyndat på kommunen med ett hövligt mejl

Den 17 januari skickar Ösbybadets Vänner en formell anmälan om svartbygge som strider mot detaljplanen avseende ombyggnationen av badhuset. Syftet med skrivningen var att påskynda kommunens hantering av badhuset.

Den 18 januari ställer Danderyds Vintersimmare upp i Stockholm Winter Swim Open och tar hem ett guld.

Den 1 februari öppnar Jan Boberg en fotoutställning i Djursholms Bibliotek med många bilder från Ösbysjön.

Den 16 februari ställde Danderyds Vintersimmare upp i Skandinaviska Mästerskapen i Skellefteå och tog hem två guld.

25 mars och några dagar framåt renoverade kommunen det farligt slitna soldäcket på dambadsidan.

27 april Skyndat på kommunen med ett hövligt mejl

4 maj får vi reda på att kommunen återigen inte har haft tid att fundera över badhuset. I stället blir det bajamajor och tillfälliga ombytesbås.

Den 20 maj. Kommunens handläggare för vår anmälan om svartbygge förnekar i skriven beslutstext att badhuset använts av konstnärerna. (Googla i 20 sekunder, så får du många träffar på deras disponering av badhuset. Därtill har vi kopia på avtalet).

3 års förnämligt konstnärligt arbete stryks från kommunens historiebeskrivning!

23 maj. Föreningens hemsida slår besöksrekord med 233 besökare på en dag

16-21 juni. Informerat kommunen samt fört dialog om förekomsten av badklåda på grund av parasiter i Ösbysjön

11 augusti. Utskick till 1 deltagare per politiskt parti i Byggnadsnämnden inför nämndmötet 25 augusti då vår anmälan om svartbygge från 17 januari står på dagordningen

28 augusti. Förtydligande mot planavdelningen om vad som inte hanterats vid nämndmötet 25 augusti

9 september. Yttrande till 1 deltagare per politiskt parti i Byggnadsnämnden avseende ett tjänsteutlåtande där de inte tar upp den centrala frågan i vår anmälan om svartbygge. Får reda på att frågan skall tas upp vid Byggnadsnämndens möte 15 september

6 oktober. Förfrågan till Byggnadsnämnd och plankontor om vad som hände vid nämndmötet 15 september. Får reda på att frågan är under fortsatt hantering.

20 oktober – 5 november. Bidrar med information till Tekniska kontoret och VA-avdelning om Ösbysjöns till- frånflöde och vattennivåer.

Lägesuppdatering restaurering av Ösbysjön

Kommunen har under något års tid tagit fram en så kallad vattenplan. Vattenplanen har två syften: att förebygga att översvämningar efter häftiga regn gör för stor skada och att säkra vattenkvaliteten i vissa sjöar som är klassade som så kallade Vattenförekomster. Det senare är ett EU-krav som är antaget i svensk lagstiftning.

Vattenförekomster är sjöar över 0,5 km2 (Ösbysjön är bara 0,04 km2), samt sjöar med så kallade EU-bad. Enligt Havs och Vattenmyndighetens hemsida skall bad med mer än 200 badande per dag med bra badväder klassas som EU-bad. Se https://www.havochvatten.se/badplatser-och-badvatten/eu-bad.html

Kommunens två badsjöar Ösbysjön och Rösjön uppfyller båda kriterierna för EU-bad, men medan Sollentuna har registrerat baden vid Rösjön som EU-bad så har inte Danderyd inte fullgjort sin skyldighet att registrera Ösbysjön som EU-bad. Därför är Ösbysjön ingen vattenförekomst och är bara ytterst ytligt hanterad i vattenplanen.

Torsdagen den 23 september 2021 höll Ösbybadets Vänner seminariet Kan vi rädda Ösbysjön som Badsjö? Ett tiotal politiker deltog och lika många inbjudna från allmänheten. Vid seminariet presenterades Ösbysjöns ekologiska tillstånd, våra rekommenderade restaureringsåtgärder och vilka regelverk som måste uppfyllas. Ösbybadets Vänner bedömer att om inget görs, så måste badet stängas inom 1 till 12 år.

Det var ingen tvekan om att budskapet gick fram. Inom kommunen talade många med många. Centern utmärkte sig som vanligt med att vara bättre pålästa än andra. Som enda politiker bad Lovisa Eriksson C och Christian Ljungdahl C om material för att läsa på. Tack!

Den 5 oktober 2021 gör Leo Smidhammar, M, ett inlägg på facebooksgruppen Ösbybadets Vänner med en länk till ny information på kommunens hemsida rörande Ösbysjön. Informationen är rena snömoset och innehåller felaktigheter, vilseledande information och irrelevant information. Underlaget är framtaget av någon tjänsteman.

Trots en stark insats av Lovisa på Kultur o Fritids nämndmöte så nämndes inte Ösbysjön i remissvaren på vattenplanen från Kultur o Fritid, Tekniska eller Miljö o Hälsa.

Den 25 oktober 2021 lämnar Ösbybadets Vänner in en ”snäll” skrivning till Länsstyrelsen med begäran att de ska förelägga Danderyd att registrera Ösbysjön som EU-bad. Vi betonar att Danderyd ”ännu” inte har gjort något fel, men att det är bättre att vara pro aktiv.

Länsstyrelsen responderar lite överraskande att det är frivilligt att registrera populära badplatser som EU-bad, vilket direkt strider mot deras egen publicerade information. Se https://www.havochvatten.se/badplatser-och-badvatten/eu-bad.html De säger även att någon från kommunen kontaktat dem i frågan och fått informationen att det är frivilligt. ”Vederbörande verkade inte intresserad av att göra något frivilligt”. Jag påpekar att det strider mot deras information på hemsidan varvid handläggaren erkänner de motstridiga uppgifterna och delegerar ärendet uppåt i organisationen för avgörande, men påpekar att det kan bli en lång handläggningstid.

En limnolog på Länsstyrelsen tipsar mig om ett annat regelverk som inte är beroende av att sjön registreras som EU-bad. Se fliken Ösbysjöns tillstånd och näst sista kapitlet Legala aspekter. Ett av kraven är här siktdjupet med ett skall-värde på minst 1 meter och bör-värde på minst 2 meter. Ösbysjön hade i augusti 2021 0,4 meters siktdjup. Ett annat krav är på sjöns färg (ur vilken man kan utläsa rubbningar i sjöns tillstånd). Ösbysjön har en avvikande grön färg av växtplankton. Bristerna i siktdjup och färg finns även rapporterade i en av kommunen beställd rapport från konsultföretaget Calluna 2014.

Den 5 november 2021 skickar vi en anmälan om att Ösbysjön inte uppfyller dessa senare krav till kommunens Miljö- och Hälsoförvaltning som är tillsynsmyndighet för kommunen. Johan Rydén handlade ärendet och svarar att i samråd med chefen för Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Carl-Johan Bernelid finner de att de inte har tid med ärendet.

Den 24 november 2021 har vi skickat en ny begäran till Länsstyrelsen om att förelägga Danderyd att komma med en redogörelse för hur de tänker åtgärda Ösbysjöns siktdjup och avvikande färg.

Den 22 december 2021 har vi ett kort inplanerat möte med Hanna Bocander

Utöver ovanstående, så har vi:

  • Kartlagt Ösbysjöns historia
  • Kartlagt Ösbysjöns ekologiska tillstånd så långt det går utan att genomföra nya mätningar
  • Försökt påverka kommunens handläggare för vattenfrågor med vår syn på hur sjön kan restaureras med misslyckade försök att få till möten samt faktainlagor 12 november 2019, 29 november 2019, 16 mars 2020, 27 april 2020, 21 augusti och 5 oktober
  • Följt upp vattenståndsförändringarna i Ösbysjön
  • Följt upp siktdjupsförändringarna i Ösbysjön
  • Spårat till- och frånflöden i sjön.

%d bloggare gillar detta: